U bent hier

Privacyverklaring en cookiebeleid

Enaxi Jeugdtoneel vzw is een toneelvereniging voor jongeren en volwassenen, met haar zetel in Toekomstlaan 207, 2900 Schoten. Ondernemingsnummer 0846.991.924, RPR Antwerpen - Afdeling Antwerpen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Enaxi Jeugdtoneel vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Enaxi Jeugdtoneel vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Enaxi Jeugdtoneel vzw
Toekomstlaan 207
2900 Schoten
info@enaxi.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Enaxi Jeugdtoneel vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor bezoekers van de publieke website

 • Om te informeren over de werking en de activiteiten van Enaxi Jeugdtoneel;
 • om te kunnen registreren en/of kaarten te bestellen voor activiteiten van Enaxi Jeugdtoneel;
 • om nieuwe leden de mogelijkheid te bieden zich in te schrijven;
 • om foto's en videomateriaal te tonen op de website.

Voor onze leden en hun ouders Bovenstaande doeleinden en rechtsgronden, alsook:

 • het versturen van nieuwsbrieven, korte berichten en uitnodigingen voor repetities/andere activiteiten/optredens via e-mail, SMS of berichtendiensten (bv. WhatsApp of Facebook Messenger);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • het beheren van hun persoonsgegevens;
 • het aansluiten bij OpenDoek;
 • het afsluiten van een verzekering bij KBC Verzekeringen via OpenDoek.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen of verwerken:

Enaxi Jeugdtoneel vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Van bezoekers van de publieke website
 • ip adres
 • persoonlijk identiteitsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres
Van onze leden en hun ouders

Bovenstaande persoonsgegevens, alsook:

 • persoonlijk identiteitsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum;
 • familiale kenmerken: wie mag kinderen komen ophalen, verantwoordelijke voor het kind, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres ouders, gegevens contactpersoon in noodsituaties;
 • medische info die invloed kan hebben op de deelname aan repetities/activiteiten/weekends/optredens;
 • (tijds)registratie van aanwezigheid op activiteiten.
Van vrijwilligers
 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • persoonlijke kenmerken: geboortedatum;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan Derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • logies formaliteiten weekends;
 • verzekeringen: KBC Verzekeringen (via OpenDoek);
 • aansluiting bij een overkoepelende vakorganisatie: OpenDoek.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen die jonger zijn dan 18 jaar indien daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Enaxi Jeugdtoneel vzw streeft ernaar om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bezoekers van de publieke website

Na 1 jaar wordt enkel samengevatte informatie bewaard.

Leden, ouders en vrijwilligers

Enaxi Jeugdtoneel vzw bewaart persoonsgegevens van alle gebruikers in de database van het Ledenplatform. Medische fiches worden na elk theaterseizoen vernietigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Enaxi Jeugdtoneel vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Enaxi Jeugdtoneel vzw van uw persoonsegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website beveiligd is.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

U kan ons hierover contacteren via ons emailadres info@enaxi.be Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijziging Privacy Statement

Enaxi Jeugdtoneel vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van een eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Laatste aanpassing: 24 september 2021

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer